Informacje o projekcie

Projekt: KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” realizowany jest przez Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej ( Operator PSF) od 1 czerwca 2020r. do 30 listopada 2023r.

Łączna wartość projektu wynosi 21 823 215,15 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 18 094 965,15 zł.

Cel Projektu: poprawienie kompetencji i kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Grupa docelowa: właściciele, wspólnicy, partnerzy, kadra zarządzająca i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego, zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilno-prawne.

Podniesienie kompetencji /kwalifikacji przez minimum 2712 pracowników z 956 przedsiębiorstw objętych wsparciem projektu.

Jak uzyskać dofinansowanie: Aby otrzymać dofinansowania na szkolenia i doradztwo należy samodzielnie wybrać usługi rozwojowe z Bazy Usług Rozwojowych (BUR). BUR to ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla firm, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Wybierając usługę należy zwrócić uwagę, czy dana usługa ma możliwość dofinansowania (opcja ta dotyczy większości wpisanych do BUR usług), oraz czy jest realizowana na terenie województwa śląskiego. Można korzystać z usług spoza województwa śląskiego, jednak wtedy wartość dofinansowania jest obniżana o 20%.

Na co dofinansowanie

Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe:

 • Szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie
 • Kursy poszerzające wiedzę w dziedzinach przydatnych w firmie
 • Doradztwo dla pracowników
 • Mentoring i coaching
 • E-learning

UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje kursów i szkoleń, których przeprowadzenie jest wymagane przepisami prawa (np. szkolenia BHP).

Limity dofinansowania w projekcie:

 • 100 000 PLN na przedsiębiorstwo
 • 7500 PLN na jedną osobę
 • 5 000 PLN na jedną usługę rozwojową

Poziom dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa:

 • średnie 50%
 • małe 70%
 • mikro 80%

W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do 80%, w przypadku spełnienia dodatkowych warunków i kryteriów ( Regulamin naboru do projektu § 5.3-6)

Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:

 • Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR
 • Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR
 • Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR.

Uwaga: w przypadku kwalifikacji przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP znaczenie ma typ przedsiębiorstwa – czy jest ono niezależne, partnerskie czy też powiązane. Szczegółowe informacje – Załącznik nr 4 – Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP – Zakładka Dokumenty

Schemat postępowania:

 1. Rejestracja w BUR i wybór usług rozwojowych
 2. Wysłanie fiszki wniosku poprzez EPUAP
 3. Złożenie do Operatora wypełnionych dokumentów
 4. Podpisanie umowy z Operatorem – Operator wylicza wkład własny przedsiębiorcy i nadaje ID
 5. Wpłata wkładu własnego przez przedsiębiorcę na wydzielone konto
 6. Realizacja wybranych usług rozwojowych
 7. Wypełnienie ankiety oceniającej usługę rozwojową
 8. Rozliczenie usługi rozwojowej

Projekt „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” jest dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Działania 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs.