Informujemy, że z wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników, od dnia 4 lutego 2022 r. od godz. 8.00 Operator BCP wznawia nabór fiszek w trybie ciągłym. Nabór jest dedykowany dla mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnionych, tj. Przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraziło zgodę na przywrócenie naboru ciągłego do wysokości uwolnionej kwoty, tj. 623.000 zł, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 15 lipca 2022 r.

W związku z obecną sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju – Przedsiębiorca ma 2 dni robocze (termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku) na dostarczenie dokumentów do operatora wyłącznie za pośrednictwem poczty lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów).

Jednocześnie informujemy, że za dostarczone w terminie – będą uważane te dokumenty, których potwierdzenie nadania zostanie przesłane na adres operatora bur@bcp.org.pl w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od dnia złożenia fiszki ( termin liczy się od dnia następującego po dniu
złożenia fiszki wniosku). Brak przesłania potwierdzenia nadania będzie skutkował pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia. Kolejność rozpatrywania wniosków będzie ustalana w oparciu o datę i godzinę przesłania fiszki wniosku. Wnioski będą rozpatrywane, zgodnie z przyjętą kolejnością, do wyczerpania się alokacji w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia części wniosków bez rozpatrzenia, o czym poinformuje on Przedsiębiorców w wiadomości mailowej.